Από χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον οδικό χάρτη που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση του τελικού, προς έγκριση, κειμένου της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία (2021-30).

Ο οδικός χάρτης (βλ. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say, απαιτείται εγγραφή) παρουσιάζει με συντομία:

– τα ζητήματα που αποσκοπεί να αντιμετωπίσει η νέα στρατηγική για τους περίπου 87 εκατ. Ευρωπαίους με αναπηρία, ηλικίας 16 ετών και άνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών-μελών (βλ. εμπόδια στην ένταξη, κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, χάσμα στην απασχόληση, ανισότητες πρόσβασης σε εκπαίδευση και συστήματα υγειας, αδυναμία ανεξάρτητης διαβίωσης, μεγαλύτερη έκθεση στη βία, περιορισμένη προσβασιμότητα στο δομημένο περιβάλλον, αυξημένο κόστος υποστηρικτικών τεχνολογιών, δυσκολίες στην ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των χωρών-μελών, αύξηση διακρίσεων)

– τα μέσα με τα οποία θα προσπαθήσει να πετύχει τους στόχους της (“Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα”, εκσυγχρονισμός και ενοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης, διασφάλιση της πρόσβασης των ΑμεΑ στις μεταφορές, ευρωπαϊκη κάρτα στάθμευσης, ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για αμοιβαία αναγνώριση της αναπηρίας μεταξύ των κρατών-μελών, πλήρης συμμετοχή των ΑμεΑ στις εκλογές για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανάπτυξη δεξιότητων για την απασχόληση, ενίσχυση κοινωνικής οικονομίας, βελτίωση συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας, μετά τις ελλειψεις που διαπιστώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, προσβάσιμη εκπαίδευση, βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια των ΑμεΑ, καλύτερη πρόσβαση σε πολιτισμό, αναψυχή, αθλητισμό, τουρισμό, ενσωμάτωση της αναπηρίας στις πολιτικές και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση απασχόλησης ΑμεΑ στα θεσμικά της όργανα)

– λεπτομέρειες για τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν και όσες θα ακολουθήσουν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μη κυβερνητικές οργανώσεις για ζητήματα αναπηρίας και ισότητας, εκπρόσωποι των χωρών-μελών, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες από ανεξάρτητους μηχανισμούς που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης του OHE για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ) 

– πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων για τη σύνταξη του κειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους στη δημόσια διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοιχτή για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες, έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΗΓΕΣ

·  ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content