Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη δυνατότητα πεντάμηνης πρακτικής άσκησης στη Γενική Γραμματεία του.
Κατά τη διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης Robert Schuman για πτυχιούχους Πανεπιστημίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:
Γενική κατεύθυνση
Ανοιχτή σε όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια.
Κατεύθυνση δημοσιογραφίας
Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται είτε από δημοσιεύσεις, είτε από την εγγραφή τους ως μέλη σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης που να ανανωρίζεται στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατεύθυνση “Βραβείο Ζαχάρωφ”
Απευθύνεται σε υποψηφίους με έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς το πρόγραμμα έχει στόχο την καλύτερη κατανόηση της δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και της σχετικής διεθνούς νομοθεσίας.
Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι σταθερά πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης για τις παρακάτω ημερομηνίες και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων :
1η περίοδος: 1η Μαρτίου έως 31 Ιουλίου (15 Αυγούστου έως μεσάνυχτα 15 Οκτωβρίου)
2η περίοδος: 1η Οκτωβρίου έως 28/29 Φεβρουαρίου (15 Μαρτίου έως μεσάνυχτα 15 Μαΐου)
Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:
– να έχετε την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
– να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, στην ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης.
– να γνωρίζετε άριστα, μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– να μην έχετε λάβει μέρος σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχετε απασχοληθεί με αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.
Εφόσον, καλύπτετε όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης, εδώ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης σας, οι υποψήφιοι με αναπηρία να προσέξουν ιδιαίτερα τις διατάξεις που τους αφορούν, στο έντυπο υποψηφιότητας. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, εδώ.

Skip to content